Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.fitbioeco.sk

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:                      L.L.E.W. s. r. o.

Sídlo:                                       Keltská 94, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce

IČO:                                         43 911 145

DIČ:                                         2022528783

Zápis v OR:                              OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 49979/B

Bankové spojenie:                    Tatra Banka

Číslo účtu/IBAN:                       SK95 1100 0000 0026 2417 9079

Telefón:                                    0910991933

E-mail:                                     info@fitbioeco.sk

Konajúci:                                  Ing. Lucia Levkaničová, spoločník a konateľ

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

týmto vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“), ktoré nadobúdajú účinnosť nižšie uvedeného dňa:

Článok I.

Úvodné ustanovenia a definície niektorých pojmov

1.    Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti okrem iného zameriava na kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, technicko – organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti.

 • Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový obchod, dostupný na internetovej stránke – doméne www.fitbioeco.sk, ktorej primárnou funkciou je:
 1. informovať tretie osoby o sortimente tovaru Prevádzkovateľa, umožniť tretím osobám vyhľadanie, zobrazenie, výber a objednanie tovaru Prevádzkovateľa a 
 2. informovať tretie osoby o vzdelávacích službách Prevádzkovateľa, umožniť tretím osobám získavanie informácií o vzdelávacích službách Prevádzkovateľa a sprístupniť tretím osobám  vzdelávacie služby (kurzy) Prevádzkovateľa za odplatu

(ďalej len ako „E-shop“).

 • Tovarom sú na účely týchto VOP všetky produkty, o ktorých Prevádzkovateľ zverejňuje informácie prostredníctvom E-shopu, a ktoré si môžu tretie osoby prostredníctvom E-shopu objednať a zakúpiť (ďalej len ako „Tovar“).
 • Elektronickým obsahom sa rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
 • Kurzom je vzdelávacia služba, pri ktorej Prevádzkovateľ za odplatu sprístupňuje videá, texty a študijné materiály (elektronický obsah), ktoré v súhrne tvoria kurz zameraný na vzdelanie tretej osoby v určitej špecifickej oblasti (ďalej len „Kurz“).
 • je na účely týchto VOP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom E-shopu objednala Tovar spôsobom a postupom podľa článku II. týchto VOP alebo požiadala o sprístupnenie Kurzu spôsobom a postupom podľa článku III. týchto VOP (ďalej len ako „Zákazník“).
 • 5.  Zákazníkom v zmysle týchto VOP môže byť:
 • spotrebiteľ, ktorým je na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Prevádzkovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Spotrebiteľ“),
 • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Prevádzkovateľom koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a preto nemá status spotrebiteľa alebo
 • právnická osoba, ktorá nemá status spotrebiteľa.
 • Zmluva je na účely týchto VOP zmluva uzatvorená spôsobom a postupom podľa článku II. týchto VOP, na základe ktorej vznikne Prevádzkovateľovi povinnosť odovzdať Zákazníkovi Tovar a Zákazníkovi vznikne povinnosť Tovar prevziať a zaplatiť zaň Prevádzkovateľovi dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „Kúpna zmluva“) alebo zmluva uzatvorená spôsobom a postupom podľa článku III. týchto VOP, na základe ktorej vznikne Prevádzkovateľovi povinnosť sprístupniť Zákazníkovi Kurz a Zákazníkovi vznikne povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za sprístupnenie Kurzu (ďalej len ako „Zmluva o sprístupnení kurzu“) (Kúpna zmluva a Zmluva o sprístupnení kurzu ďalej spoločne len ako „Zmluva“).
 1. Účelom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru alebo sprístupnenie Kurzu prostredníctvom E-shopu, uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. Zákazník odoslaním elektronickej objednávky Tovaru alebo Kurzu podľa článku II. alebo III. týchto VOP Prevádzkovateľovi potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 2. Orgánom dozoru, ktorý vykonáva kontrolu nad činnosťou Prevádzkovateľa pri jeho podnikateľskej činnosti ako aj pri prevádzkovaní E-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.
 3. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom (v prípade ak je Zákazníkom Spotrebiteľ) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom (v prípade ak Zákazník nie je Spotrebiteľ) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok II.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na Tovar dôjde tak, že Zákazník prostredníctvom internetovej stránky E-shopu postupom podľa bodu 3 tohto článku týchto VOP vyplní a odošle Prevádzkovateľovi záväzný objednávkový formulár nachádzajúci sa na E-shope s voľbou vybraného Tovaru (ďalej len ako „Objednávka tovaru“), na internetovej stránke E-shopu sa Zákazníkovi následne zobrazí potvrdenie Objednávky tovaru a Prevádzkovateľ Objednávku tovaru Zákazníkovi potvrdí e-mailovou správou. Za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy sa považuje Zákazníkom vyplnená a odoslaná Objednávka tovaru.
 • Prezentácia Tovaru na web stránke E-shopu nepredstavuje právne záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ale nezáväzný on-line katalóg Prevádzkovateľa.
 • Postup Zákazníka pri vytvorení Objednávky tovaru je nasledovný:

a) Tovar si Zákazník vyberá na internetovej stránke E-shopu kliknutím na sekciu označenú ako „Obchod“, v ktorej je zobrazený sortiment Tovaru, ktorý si Zákazník môže objednať prostredníctvom E-shopu.

 • Kliknutím na zobrazenie konkrétneho Tovaru má Zákazník možnosť oboznámiť sa s hlavnými vlastnosťami konkrétneho Tovaru, s množstvom, zložením, výmerou, popisom konkrétneho Tovaru ako aj s ďalšími potrebnými informáciami a cenou konkrétneho Tovaru vrátane DPH.

c) V prípade záujmu o vybraný Tovar klikne Zákazník na ikonu „Pridať do košíka“.

d)  Po kliknutí na ikonu „Zobraziť košík“ sa Zákazníkovi zobrazí sumár košíka, ktorý obsahuje cenu vybraného Tovaru alebo Tovarov vrátane DPH .

e) Následne Zákazník klikne na ikonu „Skontrolovať a objednať“, čím ho internetová stránka E-shopu presmeruje na formulár, v ktorom je potrebné vyplniť fakturačné údaje (Krstné meno a Priezvisko / Názov spoločnosti, Krajina, Ulica, PSČ, Mesto, Telefón, E-mailová adresa). V tomto kroku má Zákazník možnosť zadať a uplatniť tak zľavový kód, ak ho vlastní. Zákazník tiež vyberie spôsob doručenia Tovaru (kuriérska firma alebo osobný odber). Zákazníkovi sa následne zobrazí sumár Objednávky tovaru s informáciami o vybranom Tovare, medzisúčte, doprave, doručení, spoplatnení dobierky a celkovej cene spolu.

f)   Zákazník ďalej vyberie, či uhradí Prevádzkovateľovi kúpnu cenu za vybraný Tovar priamym vkladom na účet alebo dobierkou (platbou v hotovosti pri prebratí zásielky). V prípade, ak si Zákazník vyberie možnosť platby priamym vkladom na účet Prevádzkovateľa, je upozornený na to, že:

 • po odoslaní Objednávky tovaru je potrebné poslať platbu priamo na bankový účet Prevádzkovateľa,
 • na identifikáciu platby je potrebné použiť číslo Objednávky tovaru a
 • Tovar nebude odoslaný pokiaľ peniaze nedorazia na účet Prevádzkovateľa.

g) Ak Zákazník súhlasí s druhom Tovaru/ov, množstvom Tovaru/ov, cenou za Tovar/y a VOP, kliknutím na ikonu „Odoslať s povinnosťou platby“ sa Objednávka tovaru stane záväznou.

 • Zákazníkovi sa po odoslaní Objednávky tovaru v E-shope v súlade s bodom 3. tohto článku týchto VOP zobrazí Potvrdenie Objednávky tovaru a zároveň mu bude zaslaný automaticky generovaný e-mail s informáciami k Objednávke tovaru spolu s VOP.
 • Kúpna zmluva je uzatvorená na základe automaticky generovaného záväzného potvrdenia Objednávky tovaru a potvrdenia Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný potvrdiť Zákazníkovi e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke tovaru) obsah Objednávky tovaru, a to bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky tovaru, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedošlo.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať Zákazníka aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v Objednávke tovaru v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou tovaru a / alebo s Kúpnou zmluvou.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, t.j. s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa nelíšia od sadzby poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Prevádzkovateľ si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

Článok III.

Uzatvorenie Zmluvy o sprístupnení kurzu

 1. K uzatvoreniu Zmluvy o sprístupnení kurzu dôjde tak, že Zákazník prostredníctvom internetovej stránky E-shopu postupom podľa bodu 3 tohto článku týchto VOP vyplní a odošle Prevádzkovateľovi záväzný formulár s požiadavkou o sprístupnenie Kurzu, nachádzajúci sa na E-shope s voľbou vybraného Kurzu (ďalej len ako „Objednávka kurzu“) (Objednávka tovaru a Objednávka kurzu ďalej spoločne len ako „Objednávka“), na internetovej stránke E-shopu sa Zákazníkovi následne zobrazí potvrdenie Objednávky kurzu a Prevádzkovateľ Objednávku kurzu Zákazníkovi potvrdí e-mailovou správou. Za záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy o sprístupnení kurzu sa považuje Zákazníkom vyplnená a odoslaná Objednávka kurzu.
 • Prezentácia Kurzov na web stránke E-shopu nepredstavuje právne záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy o sprístupnení kurzu, ale nezáväzný on-line katalóg Prevádzkovateľa.
 • Postup Zákazníka pri vytvorení Objednávky kurzu je nasledovný:

a)  Zákazník sa pred vytvorením Objednávky kurzu musí zaregistrovať na E-shope, pričom je nutné zadať tiež fakturačné údaje v rozsahu Krstné meno a Priezvisko / Názov spoločnosti, Krajina, Ulica, PSČ, Mesto, Telefón, E-mailová adresa, pri právnickej osobe prípadne IČO a DIČ. Zákazník, ktorý už je na web stránke E-shopu zaregistrovaný ako užívateľ sa musí pred vytvorením Objednávky kurzu prihlásiť.

b)  Kurz si Zákazník po registrácií / prihlásení vyberá na internetovej stránke E-shopu kliknutím na sekciu označenú ako „Kurzy“, v ktorej je zobrazená aktuálna ponuka dostupných Kurzov, ktorých sprístupnenie si Zákazník môže objednať prostredníctvom E-shopu.

 • Kliknutím na zobrazenie konkrétneho Kurzu má Zákazník možnosť oboznámiť sa s obsahom daného Kurzu ako aj s ďalšími potrebnými informáciami a cenou sprístupnenia Kurzu vrátane DPH.

c) V prípade záujmu o vybraný Kurz klikne Zákazník na ikonu „Pridať do košíka“.

d)  Po kliknutí na ikonu „Zobraziť košík“ sa Zákazníkovi zobrazí sumár košíka, ktorý obsahuje cenu sprístupnenia vybraného Kurzu vrátane DPH .

e) Následne Zákazník klikne na ikonu „Skontrolovať a objednať“, čím ho internetová stránka E-shopu presmeruje na formulár, v ktorom je potrebné vyplniť fakturačné údaje (Krstné meno a Priezvisko / Názov spoločnosti, Krajina, Ulica, PSČ, Mesto, Telefón, E-mailová adresa), ak nebudú E-shopom vopred vyplnené. Zákazníkovi sa následne zobrazí sumár Objednávky kurzu s informáciami o vybranom Kurze, o dobe, po ktorú mu bude obsah Kurzu sprístupnený, o cene Kurzu, informácia, že cenu za sprístupnenie Kurzu je potrebné uhradiť prostredníctvom vkladu na účet Prevádzkovateľa. Zákazník je upozornený na to, že:

 • po odoslaní Objednávky kurzu je potrebné poslať platbu priamo na bankový účet Prevádzkovateľa,
 • na identifikáciu platby je potrebné použiť ako variabilný symbol číslo Objednávky kurzu a
 • Kurz nebude sprístupnený, pokiaľ peniaze nedorazia na účet Prevádzkovateľa.

g) Ak Zákazník súhlasí s obsahom Kurzu, cenou za sprístupnenie Kurzu a VOP, kliknutím na ikonu „Odoslať s povinnosťou platby“ sa Objednávka kurzu stane záväznou.

 • Zákazníkovi sa po odoslaní Objednávky kurzu v E-shope v súlade s bodom 3. tohto článku týchto VOP zobrazí Potvrdenie Objednávky kurzu a zároveň mu bude zaslaný automaticky generovaný e-mail s informáciami k Objednávke kurzu spolu s VOP.
 • Zmluva o sprístupnení kurzu je uzatvorená na základe automaticky generovaného záväzného potvrdenia Objednávky kurzu a potvrdenia Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný potvrdiť Zákazníkovi e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke kurzu) obsah Objednávky kurzu, a to bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky kurzu, inak platí, že k uzavretiu Zmluvy o sprístupnení kurzu nedošlo.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať Zákazníka aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v Objednávke kurzu v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou kurzu a / alebo so Zmluvou o sprístupnení kurzu.
 • Zmluva o sprístupnení kurzu sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, t.j. s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa nelíšia od sadzby poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Prevádzkovateľ si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.
 • Prevádzkovateľ je podľa § 4 odsek 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. povinný pred začatím poskytovania elektronického obsahu (Kurzu) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy:
 1. poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu (Kurzu) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy

a

 • vyžiadať od Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu (Kurzu) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

Článok IV.

Kúpna cena, cena za sprístupnenie Kurzu

a platobné podmienky

 1. Kúpna cena Tovaru a cena za sprístupnenie Kurzu je uvedená v E-shope pri zobrazení konkrétneho Tovaru alebo Kurzu v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Kúpna cena nemôže byť po potvrdení Objednávky Prevádzkovateľom zmenená.
 • Všetky ceny uvedené v E-shope sú uvádzané v mene EUR, vrátane dane z pridanej hodnoty. Platba kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 • Za Tovar objednaný v E-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • platbou bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa, pričom pri tejto možnosti platby Prevádzkovateľ zasiela Tovar Zákazníkovi až po prijatí úhrady prevodom na účet Prevádzkovateľa v banke: Tatra banka a.s., IBAN: SK
 • na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra.
 • Zvolený spôsob zaplatenia kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky tovaru možné meniť iba so súhlasom Prevádzkovateľa.
 • Za sprístupnenie Kurzu objednaného v E-shope je možné platiť výhradne bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ sprístupní Kurz Zákazníkovi až po prijatí úhrady ceny Kurzu na účet Prevádzkovateľa v banke: Tatra Banka a.s., IBAN: SK95 1100 0000 0026 2417 9079

Článok V.

Hlavné vlastnosti Tovaru

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jasným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informuje Zákazníka pred odoslaním Objednávky tovaru o hlavných vlastnostiach Tovaru na webovej stránke E-shopu (www.fitbioeco.sk).
 • Zároveň týmto Prevádzkovateľ poučuje Zákazníka, že má právo po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností Tovaru.
 • Prevádzkovateľ upozorňuje Zákazníka, že v prípade ak dôjde k zníženiu hodnoty Tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností Tovaru po jeho prevzatí, Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá na tovare vznikne.

Článok VI.

Dodanie Tovaru

 1. Prevádzkovateľ dodá Zákazníkovi Tovar najneskôr do 7dní, pričom plynutie dodacej lehoty môže začať nasledovne:
 2. v prípade ak je kúpna cena za Tovar Zákazníkom hradená na dobierku, začína dodacia lehota plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy,
 3. v prípade, ak je kúpna cena za Tovar hradená Zákazníkom platbou prevodom na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tzn. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na bankový účet Prevádzkovateľa.
 • Zákazník je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení Objednávky.
 • Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi spolu s Tovarom faktúru (daňový doklad), návod na použitie Tovaru ako i ostatné dokumenty prislúchajúce k Tovaru, tzn. môže ísť o dokumenty obsahujúce napríklad údaje o spôsobe použitia Tovaru, nebezpečenstve z nesprávneho použitia Tovaru a podobne.
 • Za miesto plnenia Prevádzkovateľa (miesto dodania Tovaru) sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný na základe požiadavky Zákazníka uvedenej v Objednávke.
 • Prevádzkovateľ realizuje dopravu k Zákazníkovi prostredníctvom prepravcu – online v prípade zakúpenia webináru na našej webovej stránke,
 • Výšku nákladov spojených s dodaním Tovaru môže Zákazník zistiť pri vykonaní Objednávky v súlade s článkom II. bod 3 písmeno e) týchto VOP.
 • Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar. Zodpovednosť za škody spôsobené na Tovare prechádza na Zákazníka v momente, keď prevezme Tovar od Prevádzkovateľa. V prípade, keď sa Zákazník dostane do omeškania s prevzatím Tovaru, prechádza na Zákazníka nebezpečenstvo škody na Tovare v čase, keď mu Prevádzkovateľ umožnil nakladať s Tovarom a Zákazník Tovar neprevzal.
 • Tovar ponúkaný Prevádzkovateľom v E-shope sa považuje za všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý tovar objednaný rôznymi Zákazníkmi súčasne, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. O tejto skutočnosti je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Zákazníka. V takomto prípade sa Kúpna zmluva automaticky ruší celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru.

VII.

Nakladanie s obsahom Kurzu

 1. Prevádzkovateľ sprístupní Zákazníkovi Kurz do 7 dní od úplného zaplatenia ceny za sprístupnenie Kurzu, tzn. od pripísania celej sumy ceny za sprístupnenie Kurzu na bankový účet Prevádzkovateľa.
 • Zákazník je oprávnený na prístup k obsahu Kurzu po dobu, ktorá je definovaná pri vytvorení Objednávky kurzu podľa článku III. bod 3. týchto VOP.
 • Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály, ktoré tvoria súčasť Kurzu iba na osobné, nekomerčné využitie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov.
 • Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály patriace k obsahu Kurzu na verejné, komerčné ani iné účely. Používanie materiálov, ktoré sú sprístupnené Zákazníkovi v rámci Kurzu, je zakázané zverejniť na iných webových lokalitách alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály, ku ktorým získa prístup v rámci Kurzu, a nesmie tak predmetné materiály využiť na svoje obohatenie.
 • Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe ani umožniť iným osobám prezretie obsahu Kurzov, ktoré mu boli sprístupnené.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť Zákazníkovi prístup ku Kurzu v prípade porušenia niektorej z povinnosti Zákazníka podľa tohto článku týchto VOP.
 • Vlastníkom obsahu Kurzu (materiálov, nahrávok, videí a iných súčastí) je aj po uzatvorení Zmluvy o sprístupnení kurzu výhradne Prevádzkovateľ a Zákazníkovi je tento obsah odplatne sprístupnený po určenú dobu.

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo od Zmluvy o sprístupnení kurzu v prípade zjavnej slovnej, číselnej alebo technickej chyby v cene Tovaru alebo Kurzu. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre daný typ alebo druh Tovaru alebo obdobného Kurzu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa Tovar objednaný Zákazníkom už nevyrába, resp. Tovar je z iného objektívneho dôvodu nedostupný.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak si Zákazník neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Prevádzkovateľovi ako nedoručený. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený požadovať od Zákazníka náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru.
 • Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o sprístupnení kurzu, ak Zákazník poruší niektorú zo svojich povinností podľa článku VII. týchto VOP.
 • Za platné odstúpenie Prevádzkovateľa od Zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke Zákazníka.

Článok IX.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka

 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo od Zmluvy o sprístupnení kurzu v prípade zjavnej slovnej, číselnej alebo technickej chyby v cene Tovaru alebo Kurzu. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre daný typ alebo druh Tovaru alebo obdobného Kurzu.
 • Odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o sprístupnení kurzu zo strany Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom sa v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z..
 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 3. tohto článku týchto VOP.
 • V prípade, ak Prevádzkovateľ splní svoje povinnosti podľa článku III. bod 8 týchto VOP, je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o sprístupnení kurzu najneskôr do momentu, kým mu Prevádzkovateľ Kurz sprístupní. Po sprístupnení Kurzu Spotrebiteľ nie je oprávnený od Zmluvy o sprístupnení kurzu odstúpiť.
 • V prípade, že Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Zmluvy, je povinný informovať Prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy, a to e-mailom na e-mailovú adresu info@fitbioeco.sk. Na tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je dostupný na web stránke E-shopu.
 • Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú v prípade, ak Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 3. tohto článku týchto VOP.
 • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí  oznámenia o odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľom podľa bodu 3. alebo 4. tohto článku týchto VOP, zaslať Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od Zmluvy na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke.
 • V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný zaslať zakúpený Tovar späť Prevádzkovateľovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ je povinný zaslať Prevádzkovateľovi Tovar na vlastné náklady prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu Prevádzkovateľa Keltská 94, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce.
 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, znáša Spotrebiteľ všetky náklady na vrátenie Tovaru Prevádzkovateľovi. To neplatí, ak Prevádzkovateľ súhlasil, že ich bude znášať sám.
 2. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ nemá povinnosť prebrať vrátený Tovar, ktorý mu bol Spotrebiteľom zaslaný prostredníctvom dobierky. Vrátený Tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. V prípade, ak Spotrebiteľ vráti Tovar poškodený alebo v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Prevádzkovateľom odoslaný, Prevádzkovateľ je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náklady potrebné k uvedeniu Tovaru do riadneho stavu, resp. zníženú o náhradu spôsobenej škody.
 4. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vráti Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 10. tohto článku týchto VOP bezhotovostným prevodom na bankový účet Spotrebiteľa, ktorý Spotrebiteľ uvedie Prevádzkovateľovi v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je prípustný len výnimočne, a to na základe osobitnej dohody Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa.
 5. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 10. tohto článku týchto VOP pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený späť alebo pred tým, ako Spotrebiteľ preukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Prevádzkovateľovi.
 6. Podľa ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 7. V súlade s ust. § 6 ods. 1 písmeno l) Zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok X.

Záruka a zodpovednosť za vady, reklamácia

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare v jeho záručnej dobe. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu e-mailom na e-mailovú adresu reklamacie@fitbioeco.sk. Zákazník je povinný riadne zdôvodniť dôvod reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je Zákazník oprávnený uviesť preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP.
 • Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkovi záruku za akosť Tovaru v trvaní 24 mesiacov.
 • Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu týkajúcu sa množstva Tovaru, poškodenia obalu Tovaru alebo chybnej dodávky Tovaru najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky.
 • Reklamovaný Tovar je Zákazník povinný vrátiť späť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatkov.
 • Prevádzkovateľ je povinný informovať Zákazníka o oprávnenosti reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka, resp. telefonicky na telefónnom čísle Zákazníka. Spôsob vybavenia reklamácie je Prevádzkovateľ povinný určiť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 • doplnením chýbajúceho Tovaru,
 • výmenou vadného Tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny za vadný Tovar,
 • vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
 • V prípade, ak sprístupnený obsah Kurzu alebo časť tohto obsahu nezodpovedá popisu, ktorý Prevádzkovateľ poskytol Zákazníkovi prostredníctvom E-shopu, je Zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu e-mailom na e-mailovú adresu reklamacie@fitbioeco.sk. Zákazník je povinný riadne zdôvodniť dôvod reklamácie. V závislosti od charakteru reklamácie, týkajúcej sa obsahu Kurzu sa na vybavenie takejto reklamácie primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku týchto VOP.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Zákazníkom pri uplatnení reklamácie.
 • Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného Tovaru Prevádzkovateľom. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke E-shopu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú dňom zverejnenia zmeny, resp. dňom zverejnenia nového znenia VOP na web stránke E-shopu.
 • V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, resp. podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom je možné riešiť aj formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V takomto prípade je Spotrebiteľ oprávnený kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad SOI, resp. iná oprávnená právnická osoba.

Prihláste sa na odber noviniek

Posielame len novinky z našej stránky, neposielame žiaden spam.